Sms-lån villkor, 2017-09-01

Ladda ner villkor i PDF format

Ladda ner SEKKI- blankett (förhandsinformation)

Kreditgivare är GF Money Consumer Finance Aktiebolag, 556876-2578 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans.
Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter lån) till privatpersoner (hädanefter Kredittagare) som uppfyller de krav som ställs i dessa villkor.
Genom att Kredittagaren ansöker om lån hos Kundfinans accepterar Kredittagaren att denna har läst och accepterat dessa villkor som Kundfinans ställer. Kredittagaren ger dessutom sitt godkännande till en kontroll av Kredittagarens personuppgifter samt att en kreditupplysning inhämtas. Alla Kredittagare kan komma att ringas upp i samband med ansökan innan ett eventuellt lån betalas ut och dessa samtal kan komma att spelas in.
Inom detta avtal tillämpas Svensk Lag.

1. Lånets beviljande

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som uppnår till Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga av Kundfinans.

Kundfinans fastställer betalningsförmågan genom att hämta en kreditupplysning, samla in nuvarande ekonomiska förutsättningar från Kredittagaren samt kontroll av Kredittagarens historik hos Kundfinans och dess samarbetspartners.

Utifrån de uppgifter Kundfinans får enligt ovan stycke görs för varje ansökan en individuell bedömning. Om låneansökan avslås och det sker på grund av sökning i databas hos kreditupplysningsföretag lämnar Kundfinans ut uppgifter om detta till Kredittagaren.

Kundfinans förbehåller sig rätten att justera ner det önskade lånebeloppet om det anses att Kredittagaren inte har betalningsförmåga att bli beviljad det sökta beloppet.

2. Aktuella lånebelopp, räntor och avgifter

Kundfinans erbjuder lån på 500 till 12 000 kronor med en löptid på upp till 90 dagar. Kredittagaren är skyldig att erlägga de räntor och avgifter som är angivet på betalningsplanen vid ansökningstillfället. På Kredittagarens hemsida eller genom uppgift av kundtjänst kan Kredittagaren alltid hitta aktuell prislista. Kredittagaren har tillgång till SEKKI- blanketten vid ansökningstillfället och kan även ta del av all information innan låneansökan görs. Information kan skickas till Kredittagaren utan extra kostnad. Den aktuella prislistan kan variera beroende på erbjudanden. Vid ej angivet erbjudande gäller ordinarie prislista.

För lånets uppläggning äger Kundfinans rätt att debitera den uppläggningsavgift som är angivet på Kundfinans hemsida. Uppläggningsavgiften är densamma oavsett kreditens storlek och avser att täcka kostnaden för lånets uppläggning, kreditprövning, kreditupplysning och administration i samband med detta. Uppläggningsavgiften utgår endast för beviljade och utbetalda lån.

Kundfinans förbehåller sig rätten att närhelst göra tillägg och/eller ändringar av räntesatser och avgifter i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader eller kostnadsökningar för Kundfinans.

3. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift vid dröjsmål

Om betalning av lånet ej mottagits i tid enligt dessa villkor utgår en dröjsmålsränta med 3 % per månad delvis 36 % per år samt en förseningsavgift på 125 kr. För en icke fullgjord och förfallen betalning skickas dessutom en skriftlig påminnelse till Kredittagaren där en påminnelseavgift på 60 kr utgår.

4. Ansökan om lån

Ansökan om lån sker elektroniskt via Kundfinans hemsida, alternativt per telefon. Instruktioner för ansökningsförfarandet finns angivet på Kundfinans hemsida www.kundfinans.se.

I samband med ansökningstillfället väljer Kredittagaren önskat belopp och godkänner således Kundfinans kostnadsbild och betalningsplan för lånet nämnt i §2.

Kommunikation mellan Kundfinans och Kredittagare sker utöver den informationen som förmedlas via hemsidan även via Kredittagarens angivna telefonnummer och e-postadress. Efter lånets beviljande överförs beviljat belopp i enlighet med §7.

5. Behandling av personuppgifter och kreditkontroll

Kundfinans ges rätt att behandla Kredittagarens personuppgifter i den mån att Kredittagaren kan fullgöra sina skyldigheter gentemot Kundfinans enligt dessa villkor. Kundfinans ges även rätt att använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter och samarbetspartners samt för kreditgivarens egen och kreditgivarens samarbetspartners marknadsföring av varor och tjänster. Om Kredittagaren inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Kundfinans ska Kredittagaren skriftligen anmäla detta till GF Money Consumer Finance Aktiebolag ATT Kundfinans, BOX 1306. 751 43 UPPSALA. Kundfinans kan komma att överlåta sin fakturering och reskontra till tredje part. Kundfinans tillämpar och följer Personuppgiftslagen (PuL) vid behandling av personuppgifter.

6. Identifiering

Kundfinans äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. Legitimation. Vid behov kan även andra material relaterat till identifiering begäras, så som kompletterande bankuppgifter. Kundfinans äger även rätt att vidta åtgärder så som insamling av data ifrån Kredittagarens bank samt begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att kontot tillhör Kredittagaren.

7. Utbetalning av lånet

Beviljat lån utbetalas endast under kundsupporterns öppettider till Kredittagarens egna personliga bankkonto i svensk bank. Kundtjänsts öppettider meddelas på Kundfinans hemsida www.kundfinans.se.

8. Återbetalning av lånet

Kundfinans skickar fakturor till kredittagarens folkbokföringsadress alternativt om kredittagaren väljer elektroniskt skickas fakturor till kredittagarens angivna e-postadress. Kredittagarens fakturor kan även ses hos kredittagarens personliga inloggning hos Kundfinans. Kredittagaren faktureras enligt den betalningsplan som är angivet vid ansökningstillfället. Kredittagaren ansvarar för att återbetalning av lånet inklusive de räntor och avgifter som nämns i dessa villkor skall vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodatumet. Om betalningen finns Kundfinans tillhanda senare än det på fakturan angivna förfallodatumet kan det påverka kredittagarens möjligheter att låna igen.

9. Låna på nytt

Kredittagaren kan beviljas ett nytt lån hos Kundfinans om Kredittagaren fullt har återbetalat sina tidigare lån inklusive upplupna räntor och avgifter. Registreringen av Kredittagarens inbetalning bokförs 3-4 bankdagar efter betalningsdatum och en bekräftelse meddelas via SMS till Kredittagaren då skulden är registrerad som slutbetald. En Kredittagare kan inte söka på nytt om det löpt mindre än sju dagar mellan Kredittagarens senaste utbetalningsdatum och senaste ansökningstillfälle som ett led i att förhindra penningtvätt.

10. Indrivning av fordran

Kundfinans kan vid dröjsmål utan samtycke och utan att behöva meddela Kundfinans överlåta sin fordran till indrivning av tredje part. Vid indrivning av fordran debiteras Kredittagaren de avgifter och kostnader som rimligtvis kan hänföras till dröjsmålet.

11. Överlåtelse av fordran

Kredittagaren får ej utan skriftligt samtycke överlåta lånet till tredje part. Kundfinans kan utan samtycke och utan att behöva meddela Kredittagaren överlåta sin fordran till tredje part.

12. Ångerrätt, lösen i förtid och uppsägning

Kredittagaren har rätt att ångra ingånget avtal enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846). Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att Kredittagaren har tagit del av och bekräftat dessa villkor där information om ångerrätten av lånet erhålls. Avbeställningen av lånet lämnas företrädesvis skriftligt via brev eller e-post men kan även göras via telefon. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas. När Kredittagaren ångrat sig kommer denna ombedes återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till den dag återbetalningen sker. Kredittagaren tillges instruktioner för återbetalning av kundtjänst. Kredittagaren skall snarast återföra utbetalda medel enligt bestämmelse med kundtjänst. Om Kredittagaren ångrar fler än två lån inom tre månader spärras Kredittagaren automatiskt för nya lån.

Kredittagaren har rätt att lösen lånet i förtid, Kredittagaren ombedes återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till den dag återbetalningen sker. Kredittagaren tillges instruktioner för återbetalning av kundtjänst. Kredittagaren skall snarast återföra utbetalda medel enligt bestämmelse med kundtjänst.

Bestämmelserna om ångerrätt och lösen i förtid gäller inte om båda parter på Kredittagarens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal.

Kundfinans har rätt att säga upp lånet till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

12.1 Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av fordran.

12.2 Kredittagaren är sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av fordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

12.3 Att Kredittagaren på något annat sätt är väsentligt i dröjsmål med betalning.

12.4 Där det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld eller det kan antas att Kredittagarens ekonomiska förhållanden är sådana att det finns skäl att anta Kredittagaren inte kommer uppfylla sina förpliktelser mot Kundfinans.

Vill Kundfinans få betalt i förtid enligt punkterna 12.1-12.3 gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kundfinans sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagare eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren tillhanda. Har Kundfinans krävt betalning i förtid enligt punkterna 12.1-12.3, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader.

Kundfinans har rätt att säga upp lånet (direkt eller indirekt) i förtid vid misstanke om penningtvätt och finansiering av allvarlig brottslighet.

13. Meddelande

Kredittagaren skall underrätta Kundfinans om ändringar i personuppgifter och annat som skäligen kan tänkas påverka Kundfinans skyldigheter och rättigheter enligt dessa villkor. Rekommenderat brev som Kundfinans sänder till Kredittagarens folkbokföringsadress anses ha nått Kredittagaren senast sju dagar efter avsändandet. Vid ändring av adress efter att Kredittagaren accepterat dessa villkor ligger det under Kredittagarens ansvar att fakturan som Kundfinans skickar till Kredittagarens folkbokföringsadress vidarebefordras till Kredittagarens nya adress. Detta görs genom att ändra folkbokföringsadressen alternativt genom att lägga en vidarehänvisning från folkbokföringsadressen till den nya bostadsadressen.
Meddelande skickas till: info@Kundfinans.se

14. Begränsning av ansvar

Kundfinans ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller skada som Kundfinans skäligen ej kan ha kunnat påverka. Kundfinans är ej heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

15. Erbjudande och kampanjer

Kundfinans förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, lösen i förtid eller uppsägelse.

16. Ändring av avtalsvillkoren

Kundfinans och Kredittagaren binder sig till att följa bestämmelserna i detta avtal. Ingen part har rätt att utan den andra partens skriftliga godkännande ändra på avtalsförhållanden som skapats genom dessa villkor.

17. Missbruk

Allt missbruk och obehörigt handlande anmäls av Kundfinans, även försök till missbruk eller obehörigt handlande anmäls. Kundfinans kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid eftersatt återbetalning, åsidosatt sina skyldighet gentemot Kundfinans eller om lån beviljats på oriktiga förutsättningar. Kundfinans har rätt att polisanmäla missbruk, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök. Uppgifter om lånet, betalningsförsummelser eller missbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl.

18. Klagomål, rättsliga åtgärder och tvistlösning

Är Kredittagaren inte nöjd med handläggningen eller vill framföra ett formellt klagomål kan Kredittagaren vända sig till Kundfinans klagomålsansvarig enligt de instruktioner som nämns på www.kundfinans.se.
Vid tvist mellan Kundfinans och Kredittagare där överenskommelse ej kan nås kan Kredittagaren ta ärendet till allmän domstol. Kredittagaren kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden:
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8 C
Box 174
101 23 Stockholm

19. Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 556876-2578

GF Money Consumer Finance Aktiebolag
ATT: Kundfinans
BOX 1306
751 43 UPPSALA

info@kundfinans.se
08 551 10 933
www.kundfinans.se