Vad är skuldsanering?

August 18, 2015

En person som är skuldsatt kan, helt eller delvis, bli befriad att betala sina skulder. Skuldsaneringslagen kan ge fysiska personer(i Sverige), rätten att få skuldsanering.

För svårt skuldsatta privatpersoner är skuldsanering en möjlighet att kunna minskasina skulder så att de kan klara av att betala dem inom överskådlig tid. Det är Kronofogdemyndighetensom genom Skuldsaneringslagen prövar om en person kan få skuldsanering eller ej.

Det räcker dock inte att vara skuldsatt och ha betalningsproblem för att få skuldsanering. Lagen säger också att kommunen ska(inom ramen för Socialtjänsten, eller på annat sätt) tillhandhålla anvisningar och råd till skuldsatta personer. Det är Konsumentverket som ska ge kommunerna stöd och vägledning i frågan. Många kommuner har speciella budget-och skuldrådgivare för detta ändamål.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att en person ska beviljas skuldsanering:

  • Personen är en fysisk person.
  • Personen är folkbokförd i Sverige.
  • Personen är så svårt skuldsatt att han/hon inte anses kunna betala sina skulder inom överskådlig tid.
  • Det anses skäligt med hänsyn till personens ekonomiska och personliga förhållanden. Bland annat ska då beaktas hur skulderna har uppkommit och hur gamla de är, vilken typ av skulder det rör sig om, vilka ansträngningar personen har gjort för att betala dem, samt på vilket sätt personen medverkar till att få till stånd en skuldsanering.
  • Personen får inte ha näringsförbud.
  • Om personen bedriver näringsverksamhet, får den bara stå för en liten del av personens inkomster och andel av total arbetstid.
  • Personen får i princip inte ha skuldsanerats tidigare.

Om alla dessa kriterier ovan är uppfyllda, kan personen ansöka om skuldsanering. Ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten, som skaparen prognos för att bedöma personens framtida möjligheter att betala sina skulder utan skuldsanering. Bland annat bedöms storlek på skulderna, den sökandes ålder, arbetsförmåga, utbildning, sjukdom och andra liknande omständigheter.

Ett förslag till betalningsplan skrivs om Kronofogden bedömer att förutsättningar för skuldsanering är uppfyllda. Oftast är betalningsplanen skriven på fem år och utgår från hur mycket gäldenären behöver för att försörja sig själv och sin familj. Inkomster som överstiger det belopp som Kronofogdemyndigheten anser att den skuldsatte kan klara sig på, de inkomsterna ska betalas till fordringsägarna. Förslaget måste godkännas av gäldenären och skickas först därefter ut till de berörda parterna. Skulle någon av dem säga nej kan Kronofogden bestämma att betalningsplanen ska genomföras ändå. Överklagan kan därefter ske hos tingsrätten.

Godkänns skuldsaneringen, innebär oftast det att gäldenären får leva på existens minimum i fem år. Under perioden får inte Kronofogdemyndigheten göra utmätningar för skulder som tillkom innan beslut om att inleda skuldsanering togs. När betalningsplanen har fullgjorts, avskrivs alla återstående skulder.

Skuldsaneringen gäller endast den person som har ansökt om den. Borgensmän eller andra som också är förpliktade att betala skulden omfattas inte av skuldsaneringen.

Innan skuldsaneringslagen infördes i Sverige brukade personer med stora skulder få leva på existensminimum resten av livet, vilket ofta skapade uppgivenhet, ovilja att arbeta, svartarbete, självmord, kriminalitet, sjukdom, flytt utomlands och liknande.

I andra länder finns oftast liknande lagar. I många länder är det svårare än i Sverige att driva in lön och liknande, därav att finns ett är mindre behov av skuldsanering.