u5


Sekki

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden.
Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

KreditgivareGF Money Consumer Finance AB (kundfinans)
Organisationsnummer556876-2578
AdressBOX 1306
751 43 Uppsala
Telefon08 – 551 10 933
Webbadresswww.kundfinans.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

1 000 kr – 30 000 kr

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte lägre än 300 kronor eller 10 % av total skuld:

Kreditbelopp:Exempel på lägsta belopp att betala vid visst utnyttjat kreditbelopp:
3 000 kr 300 kr
5 000 kr 500 kr
10 000 kr 1 000 kr
20 000 kr 2 000 kr
30 000 kr 3 000 kr

Vid kreditsaldo under 300 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor. Uttagsavgifter återbetalas i sin helhet på nästkommande avisering. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Det lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/ fakturan. Exempel vid delbetalning med avbetalning om ett år och totalt belopp att återbetala:

Belopp är rundat uppåt.


– Kredit på 5 000 kr: 8 587 kr (695 kr/mån)
– Kredit på 10 000 kr: 17 173 kr (1 390 kr/mån)
– Kredit på 15 000 kr: 25 760 kr (2 084 kr/mån)
– Kredit på 20 000 kr: 34 348 kr (2 779 kr/mån)
– Kredit på 25 000 kr: 42 935 kr (3 473 kr/mån)
– Kredit på 30 000 kr: 51 521 kr (4 168 kr/mån)

En uttagsavgift om 5 % betalas i samband med första aviseringen utöver månadskostnaden.

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 8,9 % per månad (årlig ränta 106,8 %)

Uttagsavgift f n 5 % av uttag

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Under förutsättning att samtliga lånebelopp återbetalas i lika stora delar under en period om 12 månader är den effektiva räntan för samtliga lånebelopp 208,22 %

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess fulla betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 3 % per månad, 36 % per år. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr samt en förseningsavgift om 140 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta kundfinans kundtjänst på telefon 08 – 551 10 933, via Mina sidor eller via mailadress info@kundfinans.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare

GF Money Consumer Finance AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556876-2578 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 44085.

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. www.kundfinans.se finns det en beskrivning av klagomålshanteringen. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm