Rätt till ersättning vid elavbrott

November 20, 2015

Har du haft ett sammanhängande avbrott under minst 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning och kan även få ersättning för förstörd egendom.

Strömavbrottet ska ha varat 12 timmar eller mer. Då får du 12,5 procent av din årliga nätkostnad i ersättning men minst 900 kronor. Ersättningen ökar sedan med 25 procentenheter för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Kommer strömmen tillbaka under två timmar anses avbrottsperioden avslutad och räkningen börjar om när det blir nya avbrott. Den maximala ersättningen är 300 procent av den beräknade årliga nätkostnaden.

Avbrottsersättningen ska betalas ut automatiskt senast sex månader från utgången av den månad nätföretaget fick kännedom om avbrottet. Får du ingen ersättning ska du kontakta elnätsföretaget och du behöver göra anspråk på ersättning inom två år.

Du kan dock få ersättning för förstörd egendom oavhängigt hur långt elavbrottet varit, om t.ex. maten i frys och kylskåp förstörts eller rör frusit sönder. Du har också rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall eller annan förlust. Det finns dock undantag då nätägaren kan visa att strömavbrottet var av ”exceptionell” karaktär och att det inte gick att förutse och undvika strömavbrottet.

Det finns dock vissa undantag då elanvändaren inte har rätt till avbrottsersättning trots ett avbrott. T ex om avbrottet beror på försummelse av elanvändaren, elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet, felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll eller om avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet.

Man bör kontrollera om man har en hem- eller villahemförsäkring som täcker skador på grund av elavbrott, t.ex. ersättning för förstörda livsmedel eller kläder i tvättmaskin. Ifall man får betala en självrisk till försäkringsbolaget har man rätt till ersättning för självrisken från elnätsbolaget.